ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Crealien

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of

bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van

producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is

gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt

om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die

toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie

mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter

beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van

zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op

afstand aan consumenten aanbiedt;

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de

ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of

diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt

wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Alien Kruysdijk, Crealien

Vestigingsadres: Sirius 42

Telefoonnummer: 06 12755419

E-mailadres: info@crealien.nl

KvK-nummer: 01115474

Btw-identificatienummer: NL001591803B67

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer

en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen

ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn

in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden

toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van

deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter

beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een

eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien

dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt

gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de

consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden

toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem

het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en

deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in

onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking

van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden

beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze

voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene

voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan

te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede

beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de

ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of

kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen

aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de

aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven

kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn

verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs inclusief belastingen;

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

- de eventuele kosten van verzending;

- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen

daarvoor nodig zijn;

- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen

de ondernemer de prijs garandeert;

- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van

het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend

op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte

communicatiemiddel;

- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op

welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de

door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan

controleren en indien gewenst herstellen;

- de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst

kan worden gesloten;

- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze

waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan

raadplegen; en

- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een

duurtransactie.

- Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding

van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer

is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om

de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende

informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een

toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,

meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met

klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het

herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het

uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de

ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering

van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een

duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing

op de eerste levering.

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van

voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn

gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf

door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte

vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover

dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien

hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde

toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke

en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij

verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan

de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het

modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken

van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen.

De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,

bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft

gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan

de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst

zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande

op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar

de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake

verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de

kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij

is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier

of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.Terugbetaling zal

geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de

consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf

is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van

het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie

over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de

koopovereenkomst.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor

producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht

geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het

sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van

de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop

de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de

verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft

verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op

een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen

voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang

van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk

– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de

ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is

voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan

de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de

overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na

levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de

producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument,

noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de

producten.

5. De garantie geldt niet indien:

6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door

derden heeft laten repareren en/of bewerken;

7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of

anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van

de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de

overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de

toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft

gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het

bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30

dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere

leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument

hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De

consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te

ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de

consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de

consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag

dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen

na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer

zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de

bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend

artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet

worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening

van de ondernemer.

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer

tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan

de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met

inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald

tijdstip of in een bepaalde periode;

- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf

heeft bedongen.

Verlenging

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet

stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen

en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal

drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van

de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur

worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn

van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in

geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand,

afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren

van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of

kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt

automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na

een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een

maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het

einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument

verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de

bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het

verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging

van de overeenkomst heeft ontvangen.

Dit document wordt aangeboden door Stichting WebwinkelKeur, het grootste keurmerk +

klantbeoordelingssysteem van Nederland. WebwinkelKeur controleert je webwinkel en biedt tal van handige

diensten aan. Ga naar de website van WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl) voor meer informatie.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens

wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte

redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure

en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de

gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14

dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil

dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer.

Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform

(http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer

schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer

naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook

indien de consument woonachtig is in het buitenland.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet

ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op

zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Klantenbeoordeling

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=modern theme=dark color=#ec008b show=yes view=slider amount=6 width=manual width_amount=200px height=290px interval=5000 language=nld]

© 2011 - 2023 crealien | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel